Kontroll av ventilationssystem – OVK

Obligatorisk VentilationsKontroll, förkortat OVK, är en lagstadgad åtgärd i Sverige sedan 1992 och syftar till att säkerställa god ventilation i flerfamiljshus och offentliga miljöer. OVK-besiktning skall utföras vid varje nybygge eller innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk. I flerfamiljshus med både från- och tilluft eller FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning) samt i offentliga miljöer som skolor, vårdinrättningar och kontor skall sedan OVK-besiktning genomföras vart tredje år. I flerbostadshus och offentliga lokaler med frånluftsventilation eller självdragsventilation sker i stället en besiktning vart sjätte år, och i en- eller tvåbostadshus behöver inte OVK genomföras mer än innan ventilationssystemet först tas i bruk.

Bakgrund

1991 när riksdagen tog beslutet om OVK-besiktning var dålig inomhusmiljö vanlig i Sverige och många ventilationssystem fungerade så dåligt att de innebar en risk för människors hälsa. I Sverige spenderar vi så mycket som 90% av vår tid inomhus och vikten av en god inomhusmiljö kan inte nog understrykas. OVK-besiktning är en del i ett större samlat grepp som riksdagen tagit kring God Bebyggd Miljö, ett miljökvalitetsmål som syftar till att höja boendekvaliteten i städer och tätorter där man både tittar på vägnät, parker och rekreationsområden, inomhusmiljö och mycket annat.

Hur går det till?

Som fastighetsägare är man ansvarig för husets inomhusklimat och för att se till att ventilationssystemet kontrolleras av en fackman. Det finns många firmor som erbjuder OVK-besiktning, som alltid ska utföras av en certifierad kontrollant. Det finns två typer av certifikat, N och K. N står för normal och K för Kvalificerad. Kontrollant med N-behörighet får utföra besiktning i hus med självdrag eller frånluft och en K-behörig kontrollant får besiktiga alla typer av ventilationssystem.

Besiktningen sker genom mätningar vid alla ventilationspunkter och besiktningsmannen kontrollerar att luftflödet är på en bra nivå. Om det finns några problem gör kontrollanten en anteckning i ett protokoll och efter besiktningen får fastighetsägaren ta del av protokollet och se vad som eventuellt måste åtgärdas. Om felet är allvarligt och måste åtgärdas inom sex månader är det markerat med en tvåa. En etta innebär att felet måste vara åtgärdat innan nästa besiktning och en nolla betyder att inget fel påträffats.

Fel och förbättringar

Kontrollanten ger också tips på hur ventilationen kan förbättras, även om inga direkta fel påträffats. Man gör besiktningen utifrån de krav som fanns när ventilationssystemet först togs i bruk. En godkänd OVK-besiktning innebär alltså inte automatiskt att huset har bästa möjliga ventilationssystem utan bara att det fungerar som det är tänkt att göra.

I varje flerfamiljshus eller offentlig lokal måste ett intyg om OVK sitta väl synligt, exempelvis i entrén. Detta intyg fås om inga fel påträffats vid besiktningen, eller när de påvisade felen är åtgärdade. Om fastighetsägaren inte åtgärdar problem med ventilationen inom utsatt tid kan han dömas att betala vite till kommunen.

OVK-firma

Som fastighetsägare kan man låta sin förvaltare ordna med OVK-besiktning, eller så kan man vända sig till en firma med certifierade kontrollanter. Även om det inte är dags för kontroll kan man som fastighetsägare vända sig till en OVK-firma för att få hjälp och tips kring ventilationen och kanske få rekommendationer på vilket ventilationssystem som skulle passa bäst till fastigheten.

12 Dec 2017

Bergvärme är ett bra sätt att sänka energikostnaderna